YE-MT 001 - Adaptador de radio - Mitsubishi montero